Fri Utbildning banner

Om Fri Utbildning

Om webbplatsen

Webbplatsen friutbildning.se verkar för ett öppet kunskapssamhälle genom att dela länkar till öppna kunskapsresurser, öppna digitala lärresurser, öppna utbildningar samt samhällslänkar, fritt för alla att använda.

Webbplatsen lagrar inte webbsidor, dokument och rapporter eller övrig media.

Webbplatsen startades 2010 som en låst resurs för registrerade medlemmar.
2012 öppnades webbplatsen för alla och ditt engagemang är betydelsefullt.

Om nätverket Fri Utbildning

Fri Utbildning är en idé till ett informellt nätverk under uppstart 2012.

Nätverkets ideologi är att kunskap och utbildning ska finnas fritt tillgänglig för alla i samhället. Det är grundläggande i livslångt lärande, arbetslivet och demokratisk delaktighet. Sverige har en lång tradition inom folkbildning som komvux, folkhögskolor, studieförbund och biblioteks som tillgängliggör kunskap och kultur.

Om denna sida:

Sidans förändras efter nätverkets önskemål.
Senast uppdaterad 2012-08-14 av Lars Larsson.


Verksamhetsförklaring
(Denna verksamhetsförklaring uppdateras och förändras över tid)

Vi vill inspirera till delning av kunskap, underlätta åtkomst till öppna kunskapsresurser och påverka skapande av nya kunskapsresurser. Vi inspireras i vår tur bl.a. av OER Commons, Open Knowledge Foundation, nätverket Dela! och Fri tillgänglighet (open access).

Vi vill verka för att uppmärksamma behovet och nyttan av öppna digitala kunskapsresurser och öppen utbildning i Sverige ur ett jämlikhets- och demokratiperspektiv. Vi vill därigenom ge en politisk röst för en svensk strategi och ökade resurser för finansiering av öppen utbildning och produktion av öppna digitala lärresurser, genom statligt stöd eller en stiftelse motsvarande Hewlett Foundation med fokus på OER.

Vi vill instifta "OER-priset" med syfte att söka ekonomiskt stöd och fördela stipendier till ideella producenter av öppna lärresurser.

Vi vill stödja sammanställning och produktion av OER av god kvalité.

Vi vill undersöka nya möjligheter för öppen kunskapsdelning, ex. genom en öppen digital licens av trycka läromedel. En ny licens behöver formuleras som tillåter idella producenter att öppet sprida läromedel digitalt och samtidigt behålla rättigheter till tryckta upplagor för att finansiera fortsatt verksamhet. Utkast licensförslag.

Vi vill även uppmärksamma möjligheter där var och en kan delta i arbetet redan idag och söka ekonomiskt stöd exempelvis genom crowdsourcing och crowdfunding.

Med öppna kunskapsresurser menas här samlingssidor för kunskapsbildnnig, öppna digitala lärresurser, OER, läromedel och öppen utbildning i olika former som främjar jämlikhet och demokrati. "Vi" omfattar även "du" som besökare på webbplatsen (genom användning hjälper du till att lyfta fram de mest intressanta länkarna) och du som hjälper till som "sponsor" med tid, kunskap och resurser i nätverket.


Öppen utbildning och öppna digitala lärresurser

Utbildning är nyckeln till delaktighet i samhället, för personlig framgång och jobb. (ref)

Vikten av öppen utbildning och öppna digitala lärresurser uppmärksammas runt om i världen medan svenska politiker avvaktar. I en studie som OECD har gjort i sina medlemsländer 2011 har tjugotre av ländernas regering och myndigheter är på något sätt engagerade i arbetet med öppna digitala lärresurser. Sverige har ingen strategi för digitala läromedel och lärresurser och flyttar över ansvaret till skolhuvudmännen och marknaden. Läs mer här.

Inom högskolan studerar redan en tredjedel på distans och visar att det finns en stor efterfrågan av utbildning över internet. Exempelvis finns 80% av högskolans fristående kurser endast på distans. Åtkomst till en efterfrågad formell kunskap begränsas av att högskolan är enbart för vuxna med högskolebehörighet och gratis enbart för europeiska medborgare* medan övriga ställs utanför.


Ekonomi och utbildning

Potentialen till ekonomiska besparingar är stor med öppen delning av kunskapsresurser genom kollaborativt skapande av digitala öppna läromedel, crowdsourcing av OER. All digital information kan inte tryckas och distribueras till medborgarna av ekonomiska och miljömässiga skäl. Skolböcker med inaktuell kunskap behöver slängas och ersättas med nya utgåvor. Information i tryckt format är dessutom inte interaktivt.

Det finns även en möjlighet till ekonomisk besparing och kunskapsutveckling för skolor där lärare använder öppna läromedel och arbetar tillsammans med att förbättra materialet (kollegialt lärande). Även för vanliga medborgare med möjlighet att studera på distans finns en vinst genom besparing i tid och kostnad för resor samt digitalt studiematerial.


Jämlikhet

Utbildning på egna villkor är omöjlig för somliga i samhället. De som är svagast och i stort behov av utbildning riskerar att marginaliseras trots att utbildning oftast är skattefinansierad. Exempel är arbetslösa som inte får eller har råd att börja studera, grundskolans ålderskrav och allt färre antal platser på komvux. För skolans elever finns en stor vinst då samma kunskap finns tillgänglig för alla elever och deras föräldrar på lika villkor, oavsett en skolas ekonomi***.

Lärarens arbete synliggörs genom sociala medier, bloggar och publika specialarbeten på webben. Även arbete i mer kvalitativa ämnen blir synliga där elevernas kunskapsutveckling kan följas digitalt, och kan samtidigt inspirera fler att bli lärare. Med fritt tillgängliga webbverktyg finns möjlighet till ett kollegialt lärande när lärare samarbetar utanför skolans väggar med kollaborativ utveckling av OER, där lärarens kunskap kan uppdateras och fördjupas. Det gynnar hela samhället om lärare med sin specialkunskap skapar och uppdaterar öppna digitala lärresurser.

I skola och vuxenutbildning består 70% av lärarkåren kvinnor. För ett låglöneyrke som lärare**** och bibliotekarier (där 80% är kvinnor) är det av stor vikt att visa resultatet av sitt yrkesutövande utanför det egna arbetsrummet. Ett ökat synliggörande av lärares arbete bör gynna yrkeskåren vid löneförhandlingar. Då majoriteten av lärare och bibliotekarier är kvinnor kan en ökad lön och status få en betydande effekt på kvinnors lön i Sverige.


Artiklar:

* Antalet utomeuropeiska studenter har minskat med över 80% (expressen).
** 124 000 gymnasister pendlar varje dag (Metro 27/10-11).
*** "Skolvalet används för att undvika underprivilegierade" (DN)
**** 80 000 lärare överväger att lämna yrket p.g.a. låg lön (Lärarförbundet).

Mer information med statistik och rapporter finns här.

Twitter tips!
YouTube tips!